Jurisprudència català

El TS avala la possibilitat d'exigir un determinat perfil lingüístic per accedir a certs llocs de treball en la funció pública

La Sala del Contenciós – administratiu del Tribunal Suprem (TS)  dicta  sentència el 30 de desembre  de 2015 en relació a la impugnació del  procés selectiu per a l'ingrés com a personal funcionari de carrera del Cos Superior Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques de l'Administració General de la Comunitat Autònoma del País Basc per valorar el coneixement de l’euskera