Jurisprudència admissió alumnes falsificació

La falsificació de documents oficials/certificats mèdics aportats en el procés d'admissió d'alumnes s'ha d'investigar penalment

L' Audiencia Provincial de les Illes Balears, per interlocutòria de 16 de maig de 2016 publicada en el Diari La Ley, Núm. 8782, Secció Jurisprudència, el 14 de juny de 2016, determina que la jurisdicció contenciosa-administrativa no és competent per comprovar les sospites d'irregularitats i possibles falsificacions de documents oficials i certificats mèdics aportats en el procés d'admissió d'alumnes, sinò que cal verificar-les en el curs d'un procés penal i sota el control del jutge/ssa instructor/a.