jurisprudència

L’Audiència revoca el sobreseïment per delicte contra la integritat moral a tres educadores per passivitat davant el "bullying"

El tribunal de l’Audiència Provincial de Càceres per interlocutòria de  9 febrer  de 2016 aixeca el  sobreseïment per delicte contra la integritat moral a tres educadores per passivitat davant el "bullying" a un alumne, en considerar que existeixen indicis del delicte en la modalitat de comissió per omissió

EL TC anul·la alguns preceptes de la LRSAL per envair competències de les CCAA

Segons informació publicada en el Diario La Ley el 8 de març de 2016, el Tribunal Constitucional (TC) en ple ha declarat per unanimitat la inconstitucionalitat d’alguns preceptes de la LRSAL( Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local)  en entendre que envaeix  competències de les Comunitats Autònomes.

Aquest pronunciament respon a un recurs d’inconstitucionalitat plantejat per l’Assemblea d’Extremadura que estima parcialment.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara el dret d'un funcionari al permís parental per naixement de fill malgrat la seva parella no exerceixi cap activitat laboral

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de la Unió Europea de 16 de juliol de 2015, declara el dret d’un funcionari al permís parental per naixement  de fill/a tot i que la seva dona treballi.

El Tribunal sentencia que: