Interlocutòria TC suspensió serveis educatius locals

El TC aixeca la suspensió de la competència de la Generalitat per detenir temporalment la prestació de serveis educatius municipals

El Ple del Tribunal Constitucional, per Interlocutòria de 20 de setembre (publicada al DOGC de 3 d'octubre de 2016) ha acordat aixecar la suspensió de l'article 19.6 de la Llei  16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, suspensió que es va produir automàticament amb l'admissió de l'esmentat recurs d'inconstitucionalitat plantejat pel Govern Espanyol en aplicació de l'art.161.2 de la Constitució Espa