Innovació pedagògica

Es fa pública la relació de programes d'innovació pedagògica impulsats pel Departament d'Ensenyament

La RESOLUCIÓ ENS/1767/2016, de 14 de juliol, fa pública al DOGC de 21 de juliol  la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament.

Concretament es fan públics els programes impulsats per les següents Direccions Generals: