guia procediments

Guia de la FMC sobre els procediments existents per emetre la certificació al Registre Central d’Antecedents Penals (LO 1/1996)

L’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor exigeix per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.