Dictamen ACPD autorització expressa certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades dictamina que cal autorització expressa per instar el certificat de delictes sexuals

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha emès un dictamen sobre la possibilitat de presumir el consentiment, si no hi ha oposició expressa, en relació amb l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS), des de la perspectiva de la protecció de dades (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)) i en el marc de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència que exigeix l’acreditació de no ha