convocatòria proves

Convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2016-2017

Per RESOLUCIÓ ENS/584/2016, de 2 de març,  es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2016-2017 (DOGC Núm. 7076 - 10.3.2016).

Sol·licitud única: La inscripció a la prova específica d'accés en un determinat centre públic i la preinscripció al curs acadèmic corresponent en el mateix centre, es formalitzen mitjançant una única sol·licitud.

Dates:

Convocatòria corresponent a l'any 2016 de proves d’accés a diferents cicles formatius

Per accedir als cicles formatius de formació professional el curs 2016-2017, cal estar en possessió d'un dels títols que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. També es preveu l’accés mitjançant la superació d'una prova d’accés, que és regulada i convocada anualment pel Departament d'Ensenyament.

La RESOLUCIÓ ENS/488/2016, de 24 de febrer, ( DOGC Núm. 7070 - 2.3.2016)  convoca proves d’accés

Es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2016

La RESOLUCIÓ ENS/2627/2015, de 12 de novembre (DOGC Núm. 7001 de 19.11.2015) convoca les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/da en educació secundària obligatòria i per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys corresponents a l’any 2016.