Condicions accés ensenyaments professionals persones adultes sense requisits acadèmics

Aprovació de les condicions d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones adultes que no posseeixen els requisits acadèmics

La capitalització de l'experiència laboral pot esdevenir un motiu que impulsi l'interès de les persones per accedir als ensenyaments del sistema educatiu, i en el seu cas arribar a assolir una titulació.

Per tal de fomentar l'accés de les persones amb experiència laboral als ensenyaments del sistema educatiu, diferents preceptes normatius faculten la flexibilització de l'oferta de formació professional; i, conseqüentment, permeten que: