Borsa treball docent

S'obre la borsa de treball temporal per a determinades especialitats docents en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament

La convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament, s'ha aprovat per la RESOLUCIÓ ENS/3081/2015, de 23 de desembre, publicada al DOGC Núm. 7037 de 14.1.2016.

A l'annex d'aquesta resolució consten les especialitats docents i els àmbits territorials concrets afectats per la convocatòria.