Avaluació EP

El Departament d’Ensenyament convoca la realització de la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària del curs 2015/16 pel 4 i 5 de maig

La RESOLUCIÓ ENS/956/2016, d'11 d'abril,  aprova les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i  convoca la prova per al curs 2015-2016 (DOGC de 18 d’abril).

Aquesta convocatòria afecta a tots els alumnes de sisè curs de primària de tots els centres, públics i privats, que imparteixin  educació primària, amb les exempcions que  s’estableixen a l’annex.