Actualitat jurídica

Ampliació del termini per presentar sol.licituds per a la borsa de treball del personal interí docent del Departament d'Ensenyament

Per RESOLUCIÓ ENS/137/2017, de 2 de febrer, s'ha modificat la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

El Departament d'Ensenyament aprova les directrius per fer la prova d'avaluació de 6è d'Educació Primària i realitza la convocatòria per al curs 2016/17

La RESOLUCIÓ ENS/111/2017, de 26 de gener, aprova les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i convoca la prova per al curs 2016-2017. Ha estat publicada al DOGC de 3 de febrer de 2017.

Al preàmbul d'aquesta resolució, el Departament d'Ensenyament:

El TS rebutja el recurs interposat per la CEAPA contra la reforma Wert en la normativa de beques

El Ple de la Sala del contenciós-administratiu, en sentència de 5 de desembre de 2016, ha desestimat el recurs de cassació plantejat per la Confederació Espanyola d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (CEAPA)  contra el Reial decret 609/2013, de 2 d'agost, pel qual es modificava parcialment el Reial decret 1721/2007 , de 21 de desembre, sobre règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades, i s'establia els llindars de renda i patrimoni familiar així com les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 201

La Generalitat obre consulta pública prèvia per a l'elaboració d'un nou decret que reguli el servei escolar de menjador

El projecte de decret té com objectiu regular la gestió i el funcionament dels menjadors escolars en els centres educatius públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primaria i educació secundaria obligatòria.

Aprovació de mesures urgents per modificar el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

El Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, va aprovar un seguit de mesures urgents per al impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

En el prèambul es recull que la desocupació juvenil espanyola continua sent una de les més altes d'Europa, amb e 46,5 % de joves entre 16 i 24 anys, sent el seu descens un dels principals reptes a afrontar.

Les mesures que s'aproven són bàsicament les que segueixen:

Regulació de l'avaluació del Batxillerat després de la reforma del calendari d'implementació de la LOMCE

El Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la LOMCE (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa) estableix a l'article 1.3 que fins a la entrada en vigor de la normativa resultant del Pacte d'Estat social i polític per l'educació, l'avaluació de Batxillerat  es realitzarà exclusivament per a l'alumnat que vulgui accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau.

S'ha aprovat un nou decret per a l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i la regulació de la corresponent prova d'accés

El DECRET 5/2017, de 17 de gener, estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i regula la seva prova d'accés.

Convocatòries per accedir de forma definitiva o interina a la funció pública docent en centres dependents del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona

La Generalitat ha fet pública per RESOLUCIÓ ENS/100/2017, de 25 de gener, l'aprovacióp de la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. DOGC Núm. 7299 d'1.2.2017  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7299/1582764.pdf

La llista s'exposa al públic:

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

El DOGC de 27.1.2017,  Núm. 7296, ha fet públic l'edicte pel qual se sotmet a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils (a comptar de l'endemà de la data de publicació) el Projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Per  formular-hi les al·legacions que es considerin oportunes, es podrà examinar el Projecte de decret:

Modificació del calendari d'implantació de la LOMCE

Pel Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents  s'amplia el calendari d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

Aquesta norma conté cinc articles: