Actualitat jurídica

Es convoca el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017

La RESOLUCIÓ TES/1418/2017, de 16 de juny,  convoca el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

La Generalitat de Catalunya impulsa el Programa escoles verdes.  Són objectius declarats del Programa:

S'amplia el termini de presentació de la sol·licitud d'adscripció al programa #aquiproubullying

La RESOLUCIÓ ENS/1380/2017, de 12 de juny, modifica la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals, en el sentit d'ampliar el termini de presentació de sol·licituds d'adscripció al programa fins el 15 de setembre de 2017.

Es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries"

La RESOLUCIÓ ENS/1363/2017, de 7 de juny, crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries".

S'ha aprovat el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius públics i privats no universitaris de Catalunya

L'ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius  públics i privats no universitaris de Catalunya, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. 

Breu ressenya:

Calendari

El curs escolar 2017-2018 comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2017 fins al 31 d'agost de 2018. 

S’aprova la modificació de les condicions per a l'obtenció dels títols de Graduat en ESO i en Batxiller inclosa l'educació de persones adultes

Fins a l'entrada en vigor de la normativa resultant del Pacte d'Estat social i polític per l'educació, el Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, regula les condicions per a l'obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de Batxiller, d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre,per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

A destacar:

S'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017/18

La RESOLUCIÓ ENS/1245/2017, de 26 de maig, obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017-2018.

Se selecciona un total de 16 centres educatius: 12 centres públics i 4 centres privats sostinguts amb fons públics.

Es crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya

La RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC) depenent de la Sindicatura de Greuges i amb la col·laboració de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.

Sentència que condemna el pare i l'escola com a responsables pels insults d'una alumna de 13 anys a una professora a les xarxes socials


Respecte als insults proferits a una professora per una alumna de 13 anys a les xarxes socials, l'Audiència Provincial de Guipúscoa ha establert la existència de responsabilitat del pare i de l'escola  i  els ha condemnat al pagament d'una indemnització.

El tribunal considera que existeix responsabilitat per no haver actuat amb la diligència prèvia exigible, tot i les mesures dutes a terme amb posterioritat :

Se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’ESO

Per EDICTE de 15 de maig de 2017 se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (ESO) durant el termini de 15 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC el 25 de maig de 2017.

Desenvolupament de l'aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea en relació amb el programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet

El Reglament (UE) 2016/791 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de maig de 2016, va establir un nou règim d'ajudes per al programa de consum de fruites i hortalisses i el programa de consum de llet en les escoles.

A nivell de l'Estat Espanyol, el Reial Decret 511/2017, de 22 de maig, publicat al BOE de 25 de maig, desenvolupa aquesta normativa de la Unió Europea, sens perjudici de l'aplicació directa dels Reglaments (UE) pel que fa :