Actualitat jurídica

Convocatòria de subvencions a centres educatius per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/1336/2018, de 13 de juny, obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2018/19.

Aprovació del preu màxim del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2018/19

La RESOLUCIÓ ENS/1335/2018, de 15 de juny, determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2018/19.

Aquest import és: 

S'obre convocatòria pública de selecció de centres educatius pel Programa experimental de certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments pel curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/1184/2018, de 31 de maig, obre convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018/2019.

Es convoquen 100 noves places.

Els centres poden ser públics o poden ser privats amb ensenyaments sostinguts amb fons públics.

Es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció (PFI) el curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/1186/2018, de 4 de juny, fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2018/2019 al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament 

La publicitat inclou:

a) Plans d'Iniciació Professional (PIP) organitzats en instituts del Departament d'Ensenyament.

Aprovació dels criteris de la formació adreçada a persones adultes per a les proves d'accés als cicles formatius pel curs 2018/2019 i convocatòria d'autorització de centres

L'educació de persones adultes té per finalitat fer efectiu el dret a l'educació i entre els objectius específics s'hi inclou el de preparar-les per a l'accés a les etapes del sistema educatiu (l'article 69 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya). 

Seguint aquest mandat, la Resolució ENS/1185/2018, d'1 de juny, publicada al DOGC el 13 de juny de 2018:

S'aprova el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius públics i privats no universitaris de Catalunya

L'ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny, aprova el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius públics i privats no universitaris de Catalunya, en la línia d’anys anteriors.

A continuació trobareu un petit extracte del seu contingut:

Calendari: comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Aprovació de les condicions d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones adultes que no posseeixen els requisits acadèmics

La capitalització de l'experiència laboral pot esdevenir un motiu que impulsi l'interès de les persones per accedir als ensenyaments del sistema educatiu, i en el seu cas arribar a assolir una titulació.

Per tal de fomentar l'accés de les persones amb experiència laboral als ensenyaments del sistema educatiu, diferents preceptes normatius faculten la flexibilització de l'oferta de formació professional; i, conseqüentment, permeten que:

Publicació de la denominació i competència dels departaments en què s'organitza el nou Govern de la Generalitat de Catalunya

El Decret 1/2018, de 19 de maig, crea, denomina i determina l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el nou Govern de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019 del Programa #aquiproubullying

La RESOLUCIÓ ENS/793/2018, de 13 d'abril,  dona continuïtat al Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Destinataris: els centres educatius, tant públics com privats concertats, que compleixin els següents requisits:

Preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/791/2018, de 13 d'abril,  ha fet públic el procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2018-2019.

Als annexos que es detallen a continuació, s'estableix el calendari per al curs 2018-2019 i es regulen els aspectes específics dels ensenyaments que s'hi imparteixen: