Actualitat jurídica

Aprovació dels criteris de la formació adreçada a persones adultes per a les proves d'accés als cicles formatius pel curs 2018/2019 i convocatòria d'autorització de centres

L'educació de persones adultes té per finalitat fer efectiu el dret a l'educació i entre els objectius específics s'hi inclou el de preparar-les per a l'accés a les etapes del sistema educatiu (l'article 69 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya). 

Seguint aquest mandat, la Resolució ENS/1185/2018, d'1 de juny, publicada al DOGC el 13 de juny de 2018:

S'aprova el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius públics i privats no universitaris de Catalunya

L'ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny, aprova el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius públics i privats no universitaris de Catalunya, en la línia d’anys anteriors.

A continuació trobareu un petit extracte del seu contingut:

Calendari: comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Aprovació de les condicions d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones adultes que no posseeixen els requisits acadèmics

La capitalització de l'experiència laboral pot esdevenir un motiu que impulsi l'interès de les persones per accedir als ensenyaments del sistema educatiu, i en el seu cas arribar a assolir una titulació.

Per tal de fomentar l'accés de les persones amb experiència laboral als ensenyaments del sistema educatiu, diferents preceptes normatius faculten la flexibilització de l'oferta de formació professional; i, conseqüentment, permeten que:

Publicació de la denominació i competència dels departaments en què s'organitza el nou Govern de la Generalitat de Catalunya

El Decret 1/2018, de 19 de maig, crea, denomina i determina l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el nou Govern de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019 del Programa #aquiproubullying

La RESOLUCIÓ ENS/793/2018, de 13 d'abril,  dona continuïtat al Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Destinataris: els centres educatius, tant públics com privats concertats, que compleixin els següents requisits:

Preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/791/2018, de 13 d'abril,  ha fet públic el procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2018-2019.

Als annexos que es detallen a continuació, s'estableix el calendari per al curs 2018-2019 i es regulen els aspectes específics dels ensenyaments que s'hi imparteixen:

Calendari i condicions de preinscripció, per al curs 2018-2019, pels ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb discapacitat lleu o moderada

La RESOLUCIÓ ENS/792/2018, de 13 d'abril, publicada al DOGC de 24 d'abril, determina el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2018-2019, pels ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

Destinataris: 

S'aproven les normes de preinscripció i matrícula de diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs 2018-2019

Per RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, s'han aprovat les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

L'àmbit d'aplicació és el següent:

Es fan públics els centres que durant el curs 2017-2018 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a CFGM i CFGS

La RESOLUCIÓ ENS/521/2018, de 16 de març, dóna publicitat als centres que durant el curs 2017-2018 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS) i al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (règim transitori per a centres privats de formació professional que ja el tenien autoritzat).

La relació es podrà consultar segons indica la Resolució a:

Es convoca concurs per a la selecció de centres públics d'ensenyaments professionals o de règim especial pel Projecte de qualitat i millora contínua pel curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/520/2018, de 16 de març,  ha convocat el concurs per a la selecció de centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2018-2019, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

Segons consta al preàmbul de la resolució: