Actualitat jurídica

Establiment de les competències i del contingut del curs de formació inicial per a l'exercici de la funció directiva docent

​El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, fixa els requisits que han de complir les persones candidates a participar en el procés de selecció de directors/des, en desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya.

Modificació de l'estructura dels programes de formació i inserció (PFI) respecte a alguns perfils professionals

La RESOLUCIÓ ENS/1470/2018, de 27 de juny, publicada al DOGC del 3 de juliol de 2018, modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, que va establir l'estructura dels programes de formació i inserció per a 27 perfils professionals.

Les modificacions que realitza són bàsicament aquestes:

El calendari i les condicions de preinscripció per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/1402/2018, de 21 de juny, determina el calendari i les condicions de la preinscripció i matriculació al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, per al curs 2018-2019.

S'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres públics autoritzats de formació de persones adultes

La RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació de persones adultes.

Es d'aplicació al centres de formació de persones adultes que depenen del Departament d'Ensenyament i als centres públics d'altres titularitats autoritzats pel Departament d'Ensenyament a partir del curs 2018/2019.

El currículum aprovat comprèn:

S'aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius de titularitat pública per al curs 2018-2019

La Resolució de 20 de juny de 2018, aprova els documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius de titularitat pública per al curs 2018-2019.

La trobareu en aquest enllaç:  

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_DOIGC_18_19.pdf .

Convocatòria de subvencions a centres educatius per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/1336/2018, de 13 de juny, obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2018/19.

Aprovació del preu màxim del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2018/19

La RESOLUCIÓ ENS/1335/2018, de 15 de juny, determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2018/19.

Aquest import és: 

S'obre convocatòria pública de selecció de centres educatius pel Programa experimental de certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments pel curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/1184/2018, de 31 de maig, obre convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018/2019.

Es convoquen 100 noves places.

Els centres poden ser públics o poden ser privats amb ensenyaments sostinguts amb fons públics.

Es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció (PFI) el curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/1186/2018, de 4 de juny, fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2018/2019 al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament 

La publicitat inclou:

a) Plans d'Iniciació Professional (PIP) organitzats en instituts del Departament d'Ensenyament.