Actualitat jurídica

Publicació del calendari d'inscripció i de realització de les proves d'accés generals i per a més grans de 25 i/o 45 anys a les universitats de Catalunya del curs 2015-2016

El DOGC de 21 de desembre de 2015 (Núm. 7022 ) recull la RESOLUCIÓ ECO/2897/2015, de 30 de novembre,  que fa públic el calendari d'inscripció i de realització de les proves d'accés generals i per a més grans de 25 i/o 45 anys a les universitats de Catalunya del curs 2015-2016.

Entra en vigència la normativa que regula les característiques generals de les proves de l’avaluació final d’Educació Primària

El Reial Decret 1058/2015, de 20 de novembre, BOE Núm. 285 de 28-11-2015, regula les característiques generals de les proves de l’avaluació final d’Educació Primària establerta a  l’art. 21 de la LOE  “Ley Orgánica 2/2006, de Educación”

S’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius pel Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2015-2016

La RESOLUCIÓ ENS/2707/2015, de 19 de novembre, crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

S’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius pel Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals a partir del curs 2015-2016

La RESOLUCIÓ ENS/2706/2015, de 19 de novembre,  DOGC Núm. 7007 - 27.11.2015, crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

S’ha publicitat l'Acord marc de col·laboració entre la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació i el seguiment d’actuacions entre les que es troben

La RESOLUCIÓ EMO/2696/2015, de 10 de novembre, (DOGC Núm. 7007 - 27.11.2015) dóna publicitat a l'Acord marc de col·laboració entre la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació i el seguiment de les actuacions a desenvolupar en matèria de tecnologies de la informació i de la comunicació i el seu accés en el marc dels fons estructurals de la UE per al període 2014-2020.

Entre els objectius:

El MECD crea el distintiu de qualitat: «SELLO VIDA SALUDABLE» de centres docents

L’Ordre ECD/2475/2015, de 19 de novembre del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  crea i regula el distintiu de qualitat:  «SELLO VIDA SALUDABLE»

Es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2016

La RESOLUCIÓ ENS/2627/2015, de 12 de novembre (DOGC Núm. 7001 de 19.11.2015) convoca les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/da en educació secundària obligatòria i per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys corresponents a l’any 2016.

Convocatòria de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses del transport escolar durant l’exercici 2016 dins la campanya "Coneguem Els Nostres Parcs”

La Junta de Govern  de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada en data 29 d'octubre de 2015 va aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar campanya "Coneguem els nostres parcs" per a l'exercici 2016.

Aprovació i publicació de diferents textos refosos de normativa relativa a RRHH

En el BOE  Núm. 261 de 31 d'octubre de 2015 s'han publicat:

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s' aprova el text refós de la "Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" que trobareu en aquest enllaç : https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf

Oberta la convocatòria 2015 del SOC pel finançament de Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

L’ORDRE EMO/322/2015, de 14 d'octubre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, i obre la convocatòria per a l'any 2015.