Actualitat jurídica

Aprovació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2016/17

Per RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer, publicada al  DOGC Núm. 7073 - 7.3.2016, s’han aprovat per al curs 2016-2017 les normes de preinscripció i matrícula  d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius sostinguts amb fons públics. I més concretament en els següents ensenyaments:

Convocatòria corresponent a l'any 2016 de proves d’accés a diferents cicles formatius

Per accedir als cicles formatius de formació professional el curs 2016-2017, cal estar en possessió d'un dels títols que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. També es preveu l’accés mitjançant la superació d'una prova d’accés, que és regulada i convocada anualment pel Departament d'Ensenyament.

La RESOLUCIÓ ENS/488/2016, de 24 de febrer, ( DOGC Núm. 7070 - 2.3.2016)  convoca proves d’accés

Convocatòria adreçada a centres sostinguts amb fons públics per acollir durant 2 setmanes lectives del curs 2016/17 un/a docent d'Alemanya,Àustria,Bèlgica,França,Itàlia,Països Baixos,el Regne Unit,la República d'Irlanda o de Suïssa

Per Resolució de 20 de gener de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (publicada al BOE  núm.39, de 15 de febrer de 2016) es convoquen places per a centres educatius d'Educació Infantil i Primària, Ensenyament Secundari, Formació Professional o d'Ensenyaments de Règim Especial que desitgin acollir, durant la seva estada professional, a un/a docent d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Països Baixos, el Regne Unit, la República d'Irlanda o Suïssa , per al curs 2016/2017 .

S’obre convocatòria per seleccionar el director o la directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament

La Generalitat per RESOLUCIÓ ENS/189/2016, de 21 de gener, (DOGC de 29 de gener de 2016, Núm.7048)  convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

El termini de presentació de sol·licituds i de lliurament del projecte de direcció és: des del dia 1 al 17 de febrer de 2016, ambdós inclosos.

S'obre la borsa de treball temporal per a determinades especialitats docents en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament

La convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament, s'ha aprovat per la RESOLUCIÓ ENS/3081/2015, de 23 de desembre, publicada al DOGC Núm. 7037 de 14.1.2016.

A l'annex d'aquesta resolució consten les especialitats docents i els àmbits territorials concrets afectats per la convocatòria.

Publicació del decret que estableix la creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat

El DECRET 2/2016, de 13 de gener, destableix la creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a l'àmbit educatiu manté la mateixa denominació actualment existent: "Departament d’Ensenyament" i als subapartats de l'article 3.5 detalla les seves competències:

S'ha publicat el conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Generalitat de Catalunya, per a la gestió de beques i ajuts a l'estudi.

En el DOGC de 7 de gener de 2016, Núm. 7032, es publica la  RESOLUCIÓ ENS/3039/2015, de 21 de desembre, que  dóna  a conèixer  el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Economia i Coneixement, per a la gestió de beques i ajuts a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2015-2016.

Convocatòria per a la concessió de subvencions als centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, per utilitzar els equipaments pedagògics de la Xarxa de Parcs Naturals gestionada per la DIBA

En el BOPB del 7 de gener de 2016 s'ha publicat l' anunci amb les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions  per part de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals de  la Diputació de Barcelona en l'àmbit de l'educació ambiental.

Qui pot demanar-la: Els centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, ubicats dins de l'àmbit de la província de Barcelona.