Actualitat jurídica

Es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2016

La RESOLUCIÓ ENS/2627/2015, de 12 de novembre (DOGC Núm. 7001 de 19.11.2015) convoca les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/da en educació secundària obligatòria i per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys corresponents a l’any 2016.

Convocatòria de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses del transport escolar durant l’exercici 2016 dins la campanya "Coneguem Els Nostres Parcs”

La Junta de Govern  de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada en data 29 d'octubre de 2015 va aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar campanya "Coneguem els nostres parcs" per a l'exercici 2016.

Aprovació i publicació de diferents textos refosos de normativa relativa a RRHH

En el BOE  Núm. 261 de 31 d'octubre de 2015 s'han publicat:

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s' aprova el text refós de la "Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" que trobareu en aquest enllaç : https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf

Oberta la convocatòria 2015 del SOC pel finançament de Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

L’ORDRE EMO/322/2015, de 14 d'octubre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, i obre la convocatòria per a l'any 2015.

Oberta la convocatòria 2015 per a la concessió de subvencions per al finançament de Programes Integrals en el marc del Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya

L’ORDRE EMO/319/2015, de 14 d'octubre, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el SOC, i obre la convocatòria per a l'any 2015.Els Programes Integrals s’emmarquen en les iniciatives de segones oportunitats o noves oportunitats i en l’Acord de Govern de 26 de maig de 2015 pel qual s’aprova el Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el Pla d’actuació pel 2015

Actuacions subvencionables:

S'obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016 per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments per al desenvolupament de PFI

L'ORDRE ENS/331/2015, de 28 d'octubre, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de PFI  i obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016.

Objectiu: Facilitar l’oferta de Programes de Formació i Inserció  (PFI) per poder atendre les necessitats del col·lectiu de joves de 16 anys a 21 anys que no ha obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

S'ha aprovat un nou text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

En el BOE Núm.255 del 24 d'octubre de 2015 ha sortit publicat el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors que ha estat aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d´octubre.

Cal tenir en compte que amb aquest RDL es substitueix l'anterior text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors que va ser aprovat fa 10 anys  mitjançant el RDL 1/1995, de 24 de març. Es palès que aquesta llei ha sofert moltes modificacions des d’aleshores.

S'ha aprovat el text refós de la “Ley de Empleo” de l’Estat Espanyol

En el BOE Núm.255 del 24 d'octubre de 2015 ha sortit publicat el Text Refós de la “Ley de Empleo”. Aquest text ha estat aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d´octubre, que integra degudament regularitzades, aclarides i harmonitzades, les lleis que han modificat  des de l’any 2003 la “Ley 56/2003, de 16 de desembre, de Empleo”

Més informació al portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11431.pdf

El Govern Espanyol aprova la llei que regula el règim jurídic del voluntariat que actua dins del seu àmbit competencial

En la línia iniciada pel Govern Espanyol amb l’aprovació, entre d’altres, de la “Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social” s’ha aprovat  la “Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado” publicada al  BOE Núm.247, de 15 d’octubre de 2015, amb un àmbit d’aplicació reduït, ja que només afecta:

Publicació del "Conveni tipus d'adhesió al programa "Anem al teatre", organitzat per la Diputació de Barcelona pels cursos 2016/20 a diferents comarques

El BOPB de 13 d'octubre de 2015 publica el conveni tipus d'adhesió al programa "Anem al teatre" a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona per als cursos 2016 a 2020.

Podeu accedir al text del conveni al portal BOPB: https://bop.diba.cat/anuncis.asp?anunci=022015022760