Actualitat jurídica

El Departament d’Ensenyament convoca la realització de la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària del curs 2015/16 pel 4 i 5 de maig

La RESOLUCIÓ ENS/956/2016, d'11 d'abril,  aprova les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i  convoca la prova per al curs 2015-2016 (DOGC de 18 d’abril).

Aquesta convocatòria afecta a tots els alumnes de sisè curs de primària de tots els centres, públics i privats, que imparteixin  educació primària, amb les exempcions que  s’estableixen a l’annex.

Es convoquen els premis Alfons Ortuño de l’EAPC pel reconeixement d'actuacions d'innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública

La RESOLUCIÓ GAH/969/2016, d'1 d'abril, convoca els Premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya corresponents a l'any 2016, i aprova les bases reguladores.

Qui pot participar: Les administracions públiques catalanes

Publicació del calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya

L'ORDRE ENS/77/2016, de 6 d'abril, estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. 

Ha estat publicada al DOGC  Núm.7100 de 15 d'abril de 2016 que trobareu a la següent adreça web: 

Publicació de la concessió dels ajuts del Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal pel curs 2014/2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016/19 de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona

La finalitat del citat Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal  és contribuir a finançar les despeses derivades del funcionament d’aquestes llars.

Breu síntesi del seu contingut:

Import global del programa complementari: 9.367.429,06 EUR

La Generalitat obre convocatòria d'autorització i modificació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament per impartir formació per a les proves d'accés als CF pel curs 2016-2017

La Generalitat per  RESOLUCIÓ ENS/757/2016, de 18 de març,  publicada DOGC  Núm 7089 de 31 de març de 2016:

ANUNCI de convocatòria de subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre promoguda per la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona per finançar projectes educatius a realitzar dins la província de BCN durant l'any 2016

La convocatòria de subvencions per finançar projectes educatius a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2016, a favor d'entitats sense finalitat de lucre, promoguda per la Gerència de Serveis d'Educació, té, entre d'altres, els següens requisits:

Publicació de l’Ordre que regula el procediment d'incorporació de l'alumnat a un curs d’ESO o de Batxillerat amb matèries no superades del currículum anterior a la implantació de la LOMCE

L’Ordre ECD/462/2016, de 31 de març,  regula el procediment d'incorporació de l'alumnat a un curs d'educació secundària obligatòria o de batxillerat del sistema educatiu definit per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), amb matèries no superades del currículum anterior a la seva implantació.

La Generalitat aprova modificar provisionalment el nombre de places en centres concertats per la preinscripció del curs 2016/17

Per RESOLUCIÓ ENS/658/2016, de 9 de març, ( DOGC Núm. 7081 de 17 de març) el Departament d'Ensenyament aprova provisionalment modificacions dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle,  per poder tenir actualitzades les places abans de  la preinscripció dels alumnes per al curs 2016-2017.

La relació de centres i les modificacions aprovades consten a l’annex de la resolució que trobareu al portal DOGC: 

La Generalitat fa publica la relació actualitzada dels centres que duen a terme formació professional en alternança

La RESOLUCIÓ ENS/634/2016, de 4 de març, (DOGC Núm. 7079 - 15.3.2016) dóna publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2015-2016, duen a terme formació en alternança simple o dual  i la formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial així com dels centres que se n'han desvinculat.

Teníu tota la informació al DOGC  a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7079/1480204.pdf

Convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2016-2017

Per RESOLUCIÓ ENS/584/2016, de 2 de març,  es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2016-2017 (DOGC Núm. 7076 - 10.3.2016).

Sol·licitud única: La inscripció a la prova específica d'accés en un determinat centre públic i la preinscripció al curs acadèmic corresponent en el mateix centre, es formalitzen mitjançant una única sol·licitud.

Dates: