Actualitat jurídica

El Departament d’Ensenyament aprova la definició de la Competència digital docent

La RESOLUCIÓ ENS/1356/2016, de 23 de maig, ha estat publicada al DOGC de 2 de juny de 2016.

Dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent que consta a l'Annex; la qual  ha de servir de referència per a les actuacions formatives o de reconeixement professional desenvolupades pel Departament d'Ensenyament que incloguin les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement entre els seus continguts o objectius.

Trobareu la Resolució al portal DOGC: 

La Generalitat aprova l'ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament

L'ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament, publicat al DOGC el 2 de juny de 2016:

La Generalitat publica les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017

A la RESOLUCIÓ ENS/1297/2016, de 18 de maig,  trobareu les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017.

Trobareu la resolució a la següent adreça web:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7128/1496677.pdf

El Departament d’Educació aprova els perfils professionals i el procediment de capacitació dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents d’ell

Per RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril,  (DOGC Núm. 7114 de 5/05/2016) s’aproven els perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

La definició de cada lloc de treball docent específic ha d'establir:

Es fan públics els centres que durant el curs 2015-2016 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a CFGM i CFGS i el curs de preparació a les proves d'accés als CFGS

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha de mantenir actualitzada la relació de centres publicada i, si escau, ha de sol·licitar la inscripció al Registre de centres.

La RESOLUCIÓ ENS/1090/2016, de 21 d'abril, fa públic els centres que durant el curs 2015-2016 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs de preparació a les proves d'accés als cicles de grau superior.

S'aprova el procediment de preinscripció i de matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2016-2017

La RESOLUCIÓ ENS/1033/2016, de 20 d'abril, aprova el procediment de preinscripció i de matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2016-2017 (DOGC Núm. 7108 de 27 d'abril de 2016)

L'Institut Obert de Catalunya ofereix, en la modalitat a distància, els següents ensenyaments:

Es convoca la 3a edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual en FP de l'any 2016

L'ORDRE ENS/89/2016, de 29 de març, convoca la tercera edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, corresponent a l'any 2016.

Els premis tenen caràcter honorífic, consisteixen en un diploma nominatiu i un guardó acreditatiu i no comporten dotació econòmica. Hi ha una dotació màxima de 6 premis.

Podeu consultar l'ordre al DOGC de 28 d' abril de 2016 en el següent enllaç:

S'aproven les directrius del Pla d'acreditació i de qualificació professionals

El Departament de Presidència per ACORD GOV/49/2016, de 26 d'abril, aprova les directrius del Pla d'acreditació i qualificació professionals  previst a la disposició final sisena, apartat 3 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

Es fa públic el calendari i els requisits específics de preinscripció per al curs 2016-2017, entre d’altres, dels CFA i dels programes de formació i inserció

La RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, (DOGC de 22 d’abril) determina el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 dels ensenyaments que s’assenyalen a continuació:

Annex 1: batxillerat.

Annex 2: cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior.

Annex 3: cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior.

S’obre el termini d’autorització i comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2016-2017

La RESOLUCIÓ ENS/979/2016, de 13 d'abril, obre el procediment d'autorització i comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2016-2017 ( DOGC Núm. 7104 - 21.4.2016)

La convocatòria s'adreça: