Actualitat jurídica

Acord de Govern/65/2018, de 24 de juliol, per impulsar la implementació de la tecnologia blockchain a les administracions públiques catalanes

L'ACORD GOV/65/2018, de 24 de juliol,  vol impulsar la implementació de la tecnologia blockchain a l'activitat de les administracions públiques catalanes.

S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al projecte Treball als barris amb alguns programes de capacitació i aprenentatge professionalitzador

L'ORDRE TSF/122/2018, de 23 de juliol, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: el projecte Treball als barris.

Convocatòria 2018 de proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial

La RESOLUCIÓ ENS/1777/2018, de 18 de juliol, convoca proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2018.

Concretament els següents ciclesamb el pla d'estudis establert en la normativa que també es referencia:

Cicles formatius de grau mitjà

Publicació de la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius el curs 2018-2019.

La RESOLUCIÓ ENS/1776/2018, de 19 de juliol, fa pública la relació de centres educatius i aules que ofereixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius el curs 2018-2019 al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica) i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici ) a partir de l'endemà de la publicació al DOGC que ha

ACORD del Govern de la Generalitat sobre mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament

Per ACORD GOV/50/2018, de 17 de juliol, s'estableixen un seguit de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament que tenen com a base la situació de pròrroga pressupostària per a l'any 2018 que impossibilita l'aplicació de mesures que generin increment de despesa de capítol I de personal docent per al curs 2018-2019 respecte de l'efectuada el curs 2017-2018.

Modificació de la convocatòria d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

La RESOLUCIÓ ENS/1734/2018, de 20 de juny, modifica la Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obria convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017- 2018.

Les modificacions introduïdes són bàsicament les següents:

Es crea el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius

La RESOLUCIÓ ENS/1769/2018, de 19 de juliol, crea el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

L'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya.

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda està tramitant l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).

Publicació de les llistes de les persones seleccionades per a l'ingrés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

El Departament d'Ensenyament mitjançant la RESOLUCIÓ ENS/1629/2018, d'11 de juliol,  ha publicat les llistes de les persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

Modificació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes per al cus 2018/19 respecte als CFGS CFPA i EOI

La RESOLUCIÓ ENS/1586/2018, de 2 de juliol, modifica la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, d'aprovació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres educatius sostinguts amb fons públics del Servei d'Educació de Catalunya respecte als centres que imparteixen cicles formatius de grau superior de formació professional (CFGS), d'educació de persones adultes (CFPA) i d'escoles oficials d'idiomes (EOI) per al curs 2018-2019 pel que fa al pro