Actualitat jurídica

Adaptació parcial i transitòria a la normativa de protecció de dades de la Unió Europea

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades és plenament aplicable a Espanya des del 25 de maig del 2018.

Aprovat l'accés universal al sistema de salut espanyol

El dret a la protecció de la salut ha estat reconegut a nivell internacional com un dret inherent a tot ésser humà, sobre el què no es poden introduir elements discriminatoris com, per exemple, l'exigència de regularitat en la situació administrativa de les persones estrangeres.

Beques: aprovats els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties d'ajuda a l'estudi per al curs 2018-2019

El Reial Decret 951/2018, de 27 de juliol, estableix els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2018-2019.  

És una proposta conjunta del Ministeri d'Educació i Formació Professional i del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que modifica la normativa anteriorment vigent introduint entre d’altres les següents modificacions:

S'aprova una nova normativa per regular el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'ESO

L'ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, determina el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria (ESO).

Aquesta Ordre:

Acord de Govern/65/2018, de 24 de juliol, per impulsar la implementació de la tecnologia blockchain a les administracions públiques catalanes

L'ACORD GOV/65/2018, de 24 de juliol,  vol impulsar la implementació de la tecnologia blockchain a l'activitat de les administracions públiques catalanes.

S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al projecte Treball als barris amb alguns programes de capacitació i aprenentatge professionalitzador

L'ORDRE TSF/122/2018, de 23 de juliol, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: el projecte Treball als barris.

Convocatòria 2018 de proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial

La RESOLUCIÓ ENS/1777/2018, de 18 de juliol, convoca proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2018.

Concretament els següents ciclesamb el pla d'estudis establert en la normativa que també es referencia:

Cicles formatius de grau mitjà

Publicació de la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius el curs 2018-2019.

La RESOLUCIÓ ENS/1776/2018, de 19 de juliol, fa pública la relació de centres educatius i aules que ofereixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius el curs 2018-2019 al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica) i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici ) a partir de l'endemà de la publicació al DOGC que ha

ACORD del Govern de la Generalitat sobre mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament

Per ACORD GOV/50/2018, de 17 de juliol, s'estableixen un seguit de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament que tenen com a base la situació de pròrroga pressupostària per a l'any 2018 que impossibilita l'aplicació de mesures que generin increment de despesa de capítol I de personal docent per al curs 2018-2019 respecte de l'efectuada el curs 2017-2018.

Modificació de la convocatòria d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

La RESOLUCIÓ ENS/1734/2018, de 20 de juny, modifica la Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obria convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017- 2018.

Les modificacions introduïdes són bàsicament les següents: