Actualitat jurídica

La DIBA aprova l'adjudicació d'un Programa Complementari de serveis socials bàsics i cohesió social que permet el pagament de despeses extraescolars i material educatiu

El BOPB de 27 de juny de 2016 ha fet  públic l'anunci d'aprovació del "Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica", en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

Destinataris " els municipis de la demarcació de Barcelona, excepte la ciutat de Barcelona, i els consells comarcals de la pròpia demarcació".

La Generalitat aprova el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària

Per ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, publicada al DOGC de 23 de juny de 2016,  es determina el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació dels alumnes del centres docents públics i privats que imparteixen educació primària, inclosos els dels centres d'educació especial o de les unitats de suport a l'educació especial o altres agrupaments singulars en centres ordinaris.

Aquesta nova disposició s'aplicarà des de l'inici de curs 2016-2017.

La Generalitat convoca el Premi Participa a l'Escola 2016

Per RESOLUCIÓ EXI/1527/2016, de 20 de juny,  el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2016.

Aquesta resolució ha estat publicada al DOGC del 22 de juny de 2016: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7147/1508389.pdf

Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals" Aprovació de la justificació per mitjans electrònics

El BOPB de 13 de juny de 2016 publica un Anunci de la Diputació de Barcelona difonen que s'ha aprovat una modificació de les instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

L'objecte principal de la modificacació consisteix en l'admissió de la tramitació electrònica de la justificació dels ajuts que finalitza el 31 de març de 2018.

Trobareu el text complert de l'anunci al següent enllaç:

Convocatòria selecció centres pel Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals

La RESOLUCIÓ ENS/1421/2016, de 2 de juny, publicada en el DOGC de 9 de juny de 2016:

1: Modifica la denominació del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, que passa a denominar-se Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals.

Aprovació de la modificació del perfil de competència digital docent

La Generalitat ha aprovat la modificació del perfil professional de competència digital docent per RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, publicada al DOGC de 3 de juny.

Trobareu aquesta resolució al següent enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7134/1502550.pdf     

Aprovats els serveis mínims per la vaga d'ensenyament convocada per UGT

En el DOGC de 3 de juny de 2016 s'ha publicat l'ORDRE TSF/135/2016, de 31 de maig, per la qual s'estableixen els serveis mínims que cal garantir en els centres d'ensenyament públic dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya davant la convocatòria de vaga presentada pel sindicat UGT  per als dies 2 i 7 de juny i 12, 14, 19 i 21 de setembre de 2016 amb una durada de dues hores.

Podeu llegir l'ordre al següent enllaç del DOGC:  

Aprovació d'un sistema de signatura electrònica per demanar el programa ERASMUS de la UE


El BOE de 3 de juny de 2016 ha publicat la resolució de 27 de maig de 2016, del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació, per la qual s'aprova el sistema de signatura electrònica de clau concertada per a actuacions a la seu electrònica d'aquest organisme.

Aquest sistema podrà usar-se:

Convocatòria d'ajudes per a participar en el programa espanyol per a l'educació complementària d'alumnes " Recuperació i Utilització Educativa de Pobles Abandonats "

El BOE de 3 de juny de 2016 ha publicat un extracte de la Resolució de 29 de maig de 2016, de la Secretaria Espanyola d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen ajudes per a participar en el programa  per a l'educació complementària d'alumnes "Recuperació i Utilització Educativa de Pobles Abandonats"durant els torns d'estiu de 2016.

La trobareu en el següent enllaç del BOE:

Aprovat el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017

Per RESOLUCIÓ ENS/1384/2016, de 27 de maig,  la Generalitat  ha aprovat el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017.

El preu màxim amb caràcter general és de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs. I per als comensals esporàdics, el preu pot ser de fins a un màxim de 6,80 euros/alumne/dia, IVA inclòs.