Actualitat jurídica

Aprovació i publicació de diferents textos refosos de normativa relativa a RRHH

En el BOE  Núm. 261 de 31 d'octubre de 2015 s'han publicat:

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s' aprova el text refós de la "Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" que trobareu en aquest enllaç : https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf

Oberta la convocatòria 2015 del SOC pel finançament de Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

L’ORDRE EMO/322/2015, de 14 d'octubre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, i obre la convocatòria per a l'any 2015.

Oberta la convocatòria 2015 per a la concessió de subvencions per al finançament de Programes Integrals en el marc del Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya

L’ORDRE EMO/319/2015, de 14 d'octubre, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el SOC, i obre la convocatòria per a l'any 2015.Els Programes Integrals s’emmarquen en les iniciatives de segones oportunitats o noves oportunitats i en l’Acord de Govern de 26 de maig de 2015 pel qual s’aprova el Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el Pla d’actuació pel 2015

Actuacions subvencionables:

S'obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016 per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments per al desenvolupament de PFI

L'ORDRE ENS/331/2015, de 28 d'octubre, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de PFI  i obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016.

Objectiu: Facilitar l’oferta de Programes de Formació i Inserció  (PFI) per poder atendre les necessitats del col·lectiu de joves de 16 anys a 21 anys que no ha obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

S'ha aprovat un nou text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

En el BOE Núm.255 del 24 d'octubre de 2015 ha sortit publicat el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors que ha estat aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d´octubre.

Cal tenir en compte que amb aquest RDL es substitueix l'anterior text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors que va ser aprovat fa 10 anys  mitjançant el RDL 1/1995, de 24 de març. Es palès que aquesta llei ha sofert moltes modificacions des d’aleshores.

S'ha aprovat el text refós de la “Ley de Empleo” de l’Estat Espanyol

En el BOE Núm.255 del 24 d'octubre de 2015 ha sortit publicat el Text Refós de la “Ley de Empleo”. Aquest text ha estat aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d´octubre, que integra degudament regularitzades, aclarides i harmonitzades, les lleis que han modificat  des de l’any 2003 la “Ley 56/2003, de 16 de desembre, de Empleo”

Més informació al portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11431.pdf

El Govern Espanyol aprova la llei que regula el règim jurídic del voluntariat que actua dins del seu àmbit competencial

En la línia iniciada pel Govern Espanyol amb l’aprovació, entre d’altres, de la “Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social” s’ha aprovat  la “Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado” publicada al  BOE Núm.247, de 15 d’octubre de 2015, amb un àmbit d’aplicació reduït, ja que només afecta:

Publicació del "Conveni tipus d'adhesió al programa "Anem al teatre", organitzat per la Diputació de Barcelona pels cursos 2016/20 a diferents comarques

El BOPB de 13 d'octubre de 2015 publica el conveni tipus d'adhesió al programa "Anem al teatre" a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona per als cursos 2016 a 2020.

Podeu accedir al text del conveni al portal BOPB: https://bop.diba.cat/anuncis.asp?anunci=022015022760

S'obre el termini per sol·licitar subvenció per programacions d'arts escèniques i musicals pel curs escolar 2015/16 en els municipis on la Diputació no oferta Anem al Teatre

La Junta de Govern  de la Diputació de Barcelona de data 23 de setembre de 2015 (registre d'acords 514/15) va aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars pel curs escolar 2015-2016, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, cofinançat per la Gerència de Serveis d'Educació de la Corporació.

Qui pot demanar-les:

S'han publicat al BOE la nova Llei de Procediment Administratiu i la que regirà el Sector Públic

El BOE de 2 d'octubre de 2015 acaba de publicar la reforma de la"Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas" que durant més de 20 anys ha regit el procediment administratiu.

La reforma s'articula en dos eixos fonamentals: