Actualitat jurídica

Convocatòria selecció centres pel Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals

La RESOLUCIÓ ENS/1421/2016, de 2 de juny, publicada en el DOGC de 9 de juny de 2016:

1: Modifica la denominació del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, que passa a denominar-se Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals.

Aprovació de la modificació del perfil de competència digital docent

La Generalitat ha aprovat la modificació del perfil professional de competència digital docent per RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, publicada al DOGC de 3 de juny.

Trobareu aquesta resolució al següent enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7134/1502550.pdf     

Aprovats els serveis mínims per la vaga d'ensenyament convocada per UGT

En el DOGC de 3 de juny de 2016 s'ha publicat l'ORDRE TSF/135/2016, de 31 de maig, per la qual s'estableixen els serveis mínims que cal garantir en els centres d'ensenyament públic dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya davant la convocatòria de vaga presentada pel sindicat UGT  per als dies 2 i 7 de juny i 12, 14, 19 i 21 de setembre de 2016 amb una durada de dues hores.

Podeu llegir l'ordre al següent enllaç del DOGC:  

Aprovació d'un sistema de signatura electrònica per demanar el programa ERASMUS de la UE


El BOE de 3 de juny de 2016 ha publicat la resolució de 27 de maig de 2016, del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació, per la qual s'aprova el sistema de signatura electrònica de clau concertada per a actuacions a la seu electrònica d'aquest organisme.

Aquest sistema podrà usar-se:

Convocatòria d'ajudes per a participar en el programa espanyol per a l'educació complementària d'alumnes " Recuperació i Utilització Educativa de Pobles Abandonats "

El BOE de 3 de juny de 2016 ha publicat un extracte de la Resolució de 29 de maig de 2016, de la Secretaria Espanyola d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen ajudes per a participar en el programa  per a l'educació complementària d'alumnes "Recuperació i Utilització Educativa de Pobles Abandonats"durant els torns d'estiu de 2016.

La trobareu en el següent enllaç del BOE:

Aprovat el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017

Per RESOLUCIÓ ENS/1384/2016, de 27 de maig,  la Generalitat  ha aprovat el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017.

El preu màxim amb caràcter general és de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs. I per als comensals esporàdics, el preu pot ser de fins a un màxim de 6,80 euros/alumne/dia, IVA inclòs.

El Departament d’Ensenyament aprova la definició de la Competència digital docent

La RESOLUCIÓ ENS/1356/2016, de 23 de maig, ha estat publicada al DOGC de 2 de juny de 2016.

Dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent que consta a l'Annex; la qual  ha de servir de referència per a les actuacions formatives o de reconeixement professional desenvolupades pel Departament d'Ensenyament que incloguin les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement entre els seus continguts o objectius.

Trobareu la Resolució al portal DOGC: 

La Generalitat aprova l'ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament

L'ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament, publicat al DOGC el 2 de juny de 2016:

La Generalitat publica les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017

A la RESOLUCIÓ ENS/1297/2016, de 18 de maig,  trobareu les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017.

Trobareu la resolució a la següent adreça web:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7128/1496677.pdf

El Departament d’Educació aprova els perfils professionals i el procediment de capacitació dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents d’ell

Per RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril,  (DOGC Núm. 7114 de 5/05/2016) s’aproven els perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

La definició de cada lloc de treball docent específic ha d'establir: