Actualitat jurídica

S’ha publicat al BOE el RD-Llei que, entre d’altres mesures, aprova la recuperació de part de la paga extraordinària dels empleats públics del 2012 i l’augment dels dies de permís

El Reial Decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, “por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.” publicat al BOE Núm. 219 de 12-09-2015, ha aprovat un seguit de mesures en el sector públic, entre les que es poden ressenyar aquestes:

S’ha publicat al BOE la modificació parcial del Reglament General de la "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" que afecta entre d'altres als criteris i mitjans per acreditar la solvència econòmica i la tècnica de les empreses

El Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, publicat al BOE Núm. 213 de 5 de setembre de 2015, modifica  alguns preceptes del Reglament General de la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

Entre les modificacions introduïdes per la citada norma, he triat com indicatives del nivell de la reforma  en el nostre àmbit aquestes:

La Generalitat aprova un Pla experimental per a la implantació del 1er cicle d’Educació Infantil en escoles rurals

L’Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, publicada en el DOGC Núm. 6951 de 7.9.2015 estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

A partir del curs 2015-2016 el Pla experimental s’aplica a escoles rurals dels àmbits dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida i a les Terres de l’Ebre, i serà ampliable a altres Serveis Territorials que en manifestin la necessitat.

La llei catalana 16/2015,de 21 de juliol, empara la possibilitat de suspendre temporalment els serveis educatius locals per insuficiència de recursos a nivell fiscal

S’ha aprovat la llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC Núm. 6920 - 24.7.2015)