Actualitat jurídica

Es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre la Generalitat i els consells comarcals de Garraf, Baix Llobregat, i Maresme per a la gestió del servei escolar de transport i de menjador

La RESOLUCIÓ ENS/1803/2016, de 18 de juliol, dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els consells comarcals de Garraf, Baix Llobregat, Maresme, Osona, Alt Empordà, Cerdanya, Gironès, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pla d'Urgell, Segarra, Priorat, Tarragonès i Ribera d'Ebre, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Es fa pública la relació de programes d'innovació pedagògica impulsats pel Departament d'Ensenyament

La RESOLUCIÓ ENS/1767/2016, de 14 de juliol, fa pública al DOGC de 21 de juliol  la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament.

Concretament es fan públics els programes impulsats per les següents Direccions Generals: 

Convocatòria de proves per a l'obtenció de determinats títols de tècnic/a de grau mitjà i de grau superior de CFP inicial de l'any 2016

Per RESOLUCIÓ ENS/1730/2016, de 8 de juliol, s'han convocat les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2016. Concretament els que consten a l'annex 2 i que són els següents:

Cicles formatius de grau mitjà

Publicació dels llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2016-2017

El  Reial Decret 293/2016 , de 15 de juliol, publicat al BOE del 16 de juliol,

  • D'una banda,  estableix els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2016-2017;
  • I d'una altra, modifica parcialment el Reial Decret 1721/2007 , de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades

S'obre la convocatòria 2016 per a la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC

El DECRET 273/2016, de 12 de juliol,  aprova les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i obre la  corresponent convocatòria per a aquest període.

Podeu llegir les condicions de participació al següent enllaç del DOGC de 14 de juliol de 2016:

S'obre la convocatòria 2016 pel Projecte Treball als Barris

Per RESOLUCIÓ TSF/1694/2016, de 7 de juliol, s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

S'han publicat els convenis entre el Departament d'Ensenyament i els CC d'Anoia, Les Garrigues i Baix Ebre per a la gestió del servei escolar de transport i menjador

El DOGC de 13 de juliol de 2016 ha fet pública la RESOLUCIÓ ENS/1707/2016, de 5 de juliol, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els consells comarcals de l'Anoia, les Garrigues i el Baix Ebre, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

S'ha publicat el decret que regula les activitats d'educació en el lleure en què participen menors de 18 anys

El DECRET 267/2016, de 5 de juliol,  publicat al DOGC de 7 de juliol, regula les activitats d'educació en el lleure en les què participin més de quatre menors de 18 anys sempre que es desenvolupin a Catalunya.

Entren dintre de l'àmbit específic de regulació les següents activitats:

Publicació d'un seguit de convenis de col·laboració entre la Generalitat i diferents Consells Comarcals per a la delegació de competències en la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador

Per RESOLUCIÓ ENS/1606/2016, de 20 de juny, es dóna publicitat a vuit convenis de col·laboració relatius a la delegació de competències en la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els següents consells comarcals:

El SOC obre convocatòria per a l'any 2016 pel Programa de projectes innovadors i experimentals que estableixin ponts entre el teixit empresarial i l'educatiu

Per RESOLUCIÓ TSF/1592/2016, de 23 de juny,  s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals.

La podreu llegir enllaçant en el següent link del DOGC del 29 de juny

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7151/1510353.pdf