Actualitat jurídica

Es publiciten els centres que durant el curs 2016-2017 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a CFGM i CFGS i el curs de preparació a les proves d'accés als CFGS

La RESOLUCIÓ ENS/547/2017, de 13 de març, publicita els centres que durant el curs 2016-2017 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS) i el curs de preparació a les proves d'accés als cicles de grau superior (CFGS).

Aquesta resolució no conté la relació de centres sinó que a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC (que va tenir lloc el 21 de març de 2017)  remet a la seva consulta a través de:

Publicació de l'adscripció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya a Barcelona Comarques, la Catalunya Central i Maresme-Vallès Oriental

El DOGC de 21 de març de 2017 i el de 23 de març de 2017 han publicat resolucions del Departament d'Ensenyament de Catalunya on consta:

  • L'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen educació secundària obligatòria.

S'obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2017.

La RESOLUCIÓ EXI/543/2017, de 9 de març, obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2017 organitzat per la  Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

La finalitat és fomentar la planificació de noves experiències que fomentin:

Projecte de Reial Decret per a la regulació i els procediments de reconeixement de les qualificacions professionals adquirides en altres països de la Unió Europea


S'ha publicat al portal de transparència del Govern de l'Espanya una actualització de l'estat de tramitació del projecte de Reial Decret pel qual s'estableixen la regulació i els procediments per al reconeixement de les qualificacions professionals adquirides en altres estats membres de la Unió Europea als efectes d'accedir i exercir una professió.
 

Aquest projecte pretén transposar la Directiva 2013/55/UE, de 20 de noviembre. Entre les novetats que incorpora es troben aquestes:

Publicació del projecte de llei sobre voluntats digitals on es regula la defensa dels drets de les persones menors en les xarxes socials

El butlletí del Parlament de Catalunya ha publicat en el diari de 9 de març de 2017 el projecte de llei sobre les voluntats digitals de les persones on entre d'altres objectius es regula l'actuació dels pares, de les mares i dels tutors/es en la defensa dels drets de les persones menors en les xarxes socials. A aquest efecte es modifica el codi civil català.

El preàmbul del projecte recull textualment el següent:

Convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2017-2018

Per RESOLUCIÓ ENS/407/2017, de 28 de febrer,  s'han convocat les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2017-2018.

Les dates d'inscripció són:

Conveni de col·laboració entre el MECD i la Generalitat de Catalunya per a la gestió de les beques i ajudes a l'estudi del curs 2016-2017

La Resolució de 24 de febrer de 2017, del MECD ha fet públic el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, per a la gestió de les beques i ajudes a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2016-2017.

L'àmbit material d'aquesta col·laboració comprèn la gestió, concessió i pagament de les beques i ajudes per a cursar estudis reglats que es concedeixin als qui segueixin els estudis a Catalunya qualsevol que sigui la seva nacionalitat.

S'han publicat les normes de preinscripció i de matrícula d'alumnes de diversos ensenyaments en centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018

La RESOLUCIÓ ENS/406/2017, de 24 de febrer, ha aprovat les normes de preinscripció i de matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.

Aquesta Resolució s'aplica a l'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics :

Calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya de l'any 2017 incloses les establertes per majors de 25 i 45 anys

La RESOLUCIÓ EMC/394/2017, d'1 de març, fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya de l'any 2017.

Aquest calendari preveu les dates per realitzar la prova d'avaluació d'accés a la universitat:

A: De  batxillerat  i cicles formatius de grau superior 

S'aproven les bases reguladores dels ajuts per al subministrament de llet i determinats productes lactis a l'alumnat de centres educatius

L'ORDRE ARP/26/2017, de 16 de febrer,  publicada al DOGC de 23 de febrer de 2017, aprova les bases reguladores dels ajuts per al subministrament de llet i determinats productes lactis a l'alumnat de centres educatius i l'ajut complementari per al subministrament de llet a centres educatius de màxima complexitat.

Qui pot ser beneficiari/a?: