Sentència que reconeix el dret a l'educació inclusiva com a dret fonamental de la persona menor amb NEE

El Tribunal Superior de Justícia de La Rioja, Sala contenciosa administrativa,  en sentència 201/2017 de 14 Juny 2017 ha reconegut el dret d'un menor  amb necessitats educatives especials a ser escolaritzat en un centre ordinari, i no en un centre d'educació especial. 

Aquesta sentència és interessant al meu criteri, tot i que no és de l'àmbit territorial català i que com sabeu la Generalitat va aprovar recentment el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, pel que seguidament exposo:

  • El procediment es va substanciar conforme a les regles del procediment especial per a la protecció dels drets fonamentals que és un procediment excepcional i que normalment els Tribunals accepten amb un criteri restrictiu. En aquest cas el Tribunal va considerar que la utilització d’aquest procediment era correcte perquè l’escolarització d’una persona menor amb necessitats educatives especials  en un centre d'educació especial vulnerava els drets fonamentals de la persona si l’Administració competent no acreditava la inviabilitat de la seva integració en un centre ordinari ni la impossibilitat de rebre en ell els suports necessaris, és a dir si no provava que havia esgotat les possibilitats d'inclusió de l'alumne en un centre educatiu ordinari.
  • Estableix el dret a l’educació inclusiva com un dret fonamental i fixa que la seva vulneració ataca no només el dret a l’educació sinó especialment el dret a la igualtat.
  • Recorda l’obligació dels poder públics de remoure els obstacles que impedeixin el dret efectiu a la igualtat.
  • Fa un repàs a l’àmbit de l’estat espanyol de:
  1.  Normativa reguladora 
  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació ,art. 74.1: "l'escolarització de l'alumnat que presenta necessitats educatives especials es regirà pels principis de normalització i inclusió i assegurarà la seva no discriminació i la igualtat en l'accés i la permanència en el sistema educatiu".  Teniu la versió inicial de publicació a: https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
  • Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, art 18: 1. “Les persones amb discapacitat tenen dret a una educació inclusiva, de qualitat i gratuïta, en igualtat de condicions amb les altres.” que trobareu en el següent enllaç en la versió inicial publicada al BOE: https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
  1. Sentències significatives:
  • Tribunal Suprem, sala tercera, del contenciós-administratiu, Secció 7ª, sentència de 9 Maig 2011,  recurs 603/2010 que recorda que la regulació legal exigeix que l'ensenyament s’adeqüi a les específiques necessitats d'aquests alumnes per fer efectiu i real el seu dret a l'educació en condicions d'igualtat i que té com a línies mestres: la qualificació del personal, la provisió de mitjans necessaris i una programació amb l'objectiu últim d'assegurar el seu ple desenvolupament.
  • Tribunal Constitucional, sentència 10/2014, de 27 de gener : “ l'Administració educativa ha de tendir a l'escolarització inclusiva de les persones discapacitades i tan sols quan els ajustos que hagi de realitzar per a aquesta inclusió siguin desproporcionats o no raonables, podrà disposar l'escolarització d'aquests alumnes en centres d'educació especial.

La sentència comentada ha estat llegida a Diari La Ley, núm. 9085, Secció Jurisprudència, 21 de Novembre de 2017.