Una sentència de l'Aud.Pr. de BCN estableix la responsabilitat civil d'un centre escolar per no haver fet prevenció del bullying

La Fiscalia per Instrucció 10/05 va definir  l’ "assetjament escolar", com un catàleg de conductes, en general, permanents o continuades en el temps i desenvolupades per un/a o per diversos alumnes sobre altres iguals. Aquestes conductes són susceptibles de provocar en la víctima sentiments de terror, d'angoixa i/o d’inferioritat idonis per humiliar-la, "envilir-la" i trencar, si és el cas, la seva resistència física i moral.

L’art. 1903 del Codi Civil  estableix que les persones o entitats que siguin titulars d'un entre docent d'ensenyament no superior respondran pels danys i perjudicis que causin els seus alumnes menors d'edat durant els períodes de temps en què els mateixos es trobin sota el control o vigilància del professorat del centre , desenvolupant activitats escolars o extraescolars i complementàries.
 
A la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona:

  1. Els fets són essencialment aquests:
  • Un menor es va trobar inserit en una situació de conflicte escolar  durant  al menys dos cursos consecutius amb coneixement del centre educatiu.
  • El curs següent el menor va abandonar  el col·legi arran de la publicació a internet d'una foto amb adjectius desqualificatius.
  • El menor patia una síndrome ansiosa en resposta a un estrès psicoescolar.
  1. En quant al  pronunciament de la responsabilitat civil del centre destaquen  les següents afirmacions:
  • Primer: No n'hi ha prou amb  "estar pendent", el centre escolar ha de preveure les situacions de conflicte i adoptar  les mesures possibles i al seu abast per posar fi a la situació.  La vigilància se ha de fer també dels companys assetjadors per frenar i impedir els conflictes.
  • Segon: Judicialment hi ha una  inversió de la càrrega de la prova. És a dir que no és la víctima qui ha de provar,  sinó que és el centre escolar el que ha de demostrar  una actuació amb tota la diligència deguda per evitar el dany.

Llegit al Diari La Ley de 12 de juny