El TJUE considera que pot ser una ajuda estatal prohibida l'exempció de tributs locals d'immobles de centre religiós concertat

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) reunit en Gran sala, per sentència de 27 de juny de 2017, resol qüestió prejudicial en el context d'un litigi entre la Congregació de l'Escola Pia Província Betània, Comunitat de Casa de l'Escola Pia i l'Ajuntament de Getafe (Madrid) en relació amb la desestimació per aquest últim de la sol·licitud de la Congregació de que se li retornés la quantia abonada en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

El tribunal considera:

  1. Que l'ICIO és un impost al què estan subjectes (normalment) tots els contribuents que realitzin obres de construcció o de reforma.
  2. Que l'exempció tindria com a efecte lògic alleujar les càrregues que recauen sobre el pressupost de la Congregació.
  3. Que si les obres afecten un espai que no està dedicat a una activitat amb finalitat estrictament religiosa, com seria el cas d’un saló d’actes que podria tenir un ús mixt en una escola concertada, l'exempció fiscal quedaria en entredit, i es podria considerar una ajuda de les compreses en l'àmbit de la prohibició establerta a l'article 107 TFUE (lA LLEI 6/1957), apartat 1, en complir-se aquests dos requisits:
  1. Atorgar a la congregació a càrrec del col·legi un avantatge econòmic. I fer possiblement més atractiva la prestació dels serveis d’educació que ofereix en relació amb la prestació dels serveis de centres també actius en el mateix mercat.
  2. Suposar una disminució dels ingressos de l'Ajuntament, és a dir l'ús dels fons estatals.

En tractar-se d’una qüestió prejudicial, el TJUE commina al Tribunal espanyol que va plantejar la qüestió a verificar si la finalitat de les activitats a què es destina l'immoble reformat són estrictament religioses o tenen caràcter econòmic ( l’educació s’inclouria). En aquest últim cas l’exempció de l'ICIO seria una ajuda estatal prohibida.

Sentència llegida a el Diari La Ley, Núm 9015, Secció Jurisprudència, 6 de Juliol de 2017.

1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica