Cal tributar IRPF per l'ajut municipal rebut per adquirir llibres de text en estudis reglats gratuïts ?

La Sotsdirecció General d'Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques ha emès un informe vinculant a la consulta V1049-17 de 4 de maig de 2017. 

En aquesta consulta:
 

  • Els fets analitzats són breument aquests: l'Ajuntament va atorgar ajuts públics per a l'adquisició de llibres de text per alumnes matriculats en educació primària en centres sostinguts amb fons públics.
  • La pregunta: és si aquests ajuts públics han de tributar per IRPF.

Normativa aplicada:

  • Art. 7 j) de la llei 35/2006 de 28 de novembre (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el Patrimoni).
  • I l’art art. 2.2.1 del Reial Decret 439/2007 de 30 març (Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i modificació del Reglament de Plans i Fons de Pensions).

L’informe conclou :

L’ajut municipal per a l'adquisició de llibres de text i del material curricular d'estudis reglats del sistema educatiu de nivell d'Ensenyament gratuït per cursar estudis tant a Espanya com a l'estranger, en tots els nivells i Graus del sistema educatiu, està exempt d'IRPF si  la seva concessió es va ajustar als principis de mèrit, capacitat, i a la generalitat i no discriminació en les condicions d'accés i publicitat de la convocatòria.

Llegit a Diari La Ley, Núm 9011, 29 de Juny de 2017.

1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica