La falsificació de documents oficials/certificats mèdics aportats en el procés d'admissió d'alumnes s'ha d'investigar penalment

L' Audiencia Provincial de les Illes Balears, per interlocutòria de 16 de maig de 2016 publicada en el Diari La Ley, Núm. 8782, Secció Jurisprudència, el 14 de juny de 2016, determina que la jurisdicció contenciosa-administrativa no és competent per comprovar les sospites d'irregularitats i possibles falsificacions de documents oficials i certificats mèdics aportats en el procés d'admissió d'alumnes, sinò que cal verificar-les en el curs d'un procés penal i sota el control del jutge/ssa instructor/a.

En el cas concret que s'analitza existien sospites de falsificació d'informes sobre l'estat de salut i malalties cròniques de menors,  amb l'intenció d'obtenir avantatges en el procés de selecció per ser admès en un determinat col·legi concertat.

Aquestes irregularitats poden constituir un il·lícit penal que cal investigar.