Sabeu que és el DEUC? A partir del 18 d’abril 2016 serà aplicable en la contractació administrativa

La Directiva de la Unió Europea  2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública no ha estat trasposada a la normativa espanyola en el termini previst.

Conseqüentment, a partir del 18 d'abril del 2016 es produirà l'anomenat «efecte directe» de les directives, el qual suposa que aquelles disposicions de la Directiva que compleixin els requisits que ha establert la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Justícia (entre altres, en les sentències Van Duyn, de 4 de desembre de 1974; Ratti, de 5 d'abril de 1979; Ursula Becker , de 19 de gener de 1982, i Pfeiffer i altres, de 5 d'octubre de 2004), podran ser invocades pels particulars davant la jurisdicció nacional.

Podeu consultar aquesta Directiva a la següent adreça web:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024&from=es

Per orientar als òrgans de contractació de les Administracions Públiques davant aquest “efecte directe" la “Junta Consultiva de Contratación Administrativa” de l’Estat Espanyol ha emès dues resolucions de fort contingut tècnic jurídic.

La lectura és difícil i intel·ligible si no tens formació en Dret i no estàs especialitzat en contractació. Però, entenc que és important coneguem la seva existència, i comencem a familiaritzar-nos amb la nova nomenclatura, ja que en algun moment haurem de participar en algun procés de contractació administrativa.

Aquestes resolucions són:

1: “Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública”

La podeu llegir al  BOE de  17 de març  Núm.66: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2700

2: “Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública”

Publicada al BOE de 8 d’abril Núm.85:https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf

L’objectiu d’aquesta última resolució és facilitar als òrgans de contractació:

  • L'aplicació de la Directiva i del Reglament (UE)
  • I ajudar a les empreses interessades a emplenar correctament el formulari normalitzat de l' DEUC ( document europeu únic de contractació)

D’altra banda, aquesta resolució proclama, entre d'altres, la aplicabilitat directa  dels apartats 1, 2, 4 i 5 de l'article 59  de la directiva que regula  el document europeu únic de contractació, una de les novetats de l’anomenat “efecte directe” de la Directiva.  D’aquests apartats de l'art.59 us destaco el següent:

Art: 59.1.   El DEUC (document europeu únic de contractació)  consisteix en una declaració actualitzada de l'interessat, que substitueix dels certificats expedits per les autoritats públiques o per tercers en el moment de la presentació de les sol·licituds de participació o les ofertes.

Art: 59.2 El DEUC només s’oferirà en format electrònic.

Art: 59.5: ....els operadors econòmics no estaran obligats a presentar documents justificatius o altres proves documentals sempre que el poder adjudicador tingui la possibilitat d'obtenir els certificats o la informació pertinent accedint directament a una base de dades nacional de qualsevol Estat membre de la Unió Europea que pugui consultar-se de forma gratuïta , com un registre nacional de contractació pública, un expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació.

En posteriors entrades del bloc us aniré ampliant la informació sobre aquest "efecte directe" de la Directica comunitària